דילוג לתוכן העיקרי

סנהדרין | דף נח | המגביה ידו על חברו

הרב אביהוד שוורץ
11.08.2014

 

מפורסמים דבריו של ריש לקיש בסוגייתנו (נח ע"ב):

"המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע, שנאמר 'ויאמר לרשע למה תכה רעך' (שמות ב', יג): 'למה הכית' לא נאמר, אלא 'למה תכה' – אף על פי שלא הכהו נקרא רשע".


דברי ריש לקיש נפסקו להלכה ברמב"ם ובשולחן ערוך, ואחת המשמעויות המרכזיות שנידונו בפוסקים היא אם המרים יד על חברו נפסל לעדות. בפשטות, רשע פסול לעדות. ואכן, הראב"ן (הובאו דבריו בהגהות מיימוניות הלכות חובל ומזיק פ"ה ה"ב) פסק שמי שהעידו עליו שהרים יד על חברו, פסול לעדות. ואולם, פוסקים רבים חלקו עליו. כך, למשל, כתב הנודע ביהודה (מהדורה קמא, אבן העזר, סימן נ"ז):

"דיש לומר דאף המרים יד על חבירו נקרא רשע ונלמד מפסוק שבתורה 'רשע למה תכה', עם כל זה אין פסולו לעדות רק מדרבנן... כיון דאתיא מדרשא ולא מפשטא דקרא".


מדוע המרים יד על חברו הוא רשע? ניתן לומר שזהו ביטוי לכלל שקבעו חז"ל (קידושין פא ע"ב ועוד), כי המתכוון לעבור עברה חייב תשובה וכפרה, אף אם לא ביצע את העבֵרה בפועל. אבל הגדרת מרים יד על חברו כרשע ממש מלמדת שאין מדובר רק במחשבת עבֵרה שלא יצאה לפועל, אלא עצם הרמת היד היא עבֵרה.

בביאור הדבר יש להזכיר מהלך רווח מאוד באחרונים (יעוין למשל בחידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם, הלכות טוען ונטען פ"ה ה"ב), המבחין בין תשלומי נזק ובין תשלומי חבלה: תשלומי נזק הם פיצוי על חסרון הממון, ואילו תשלומי חבלה הם מעין קנס או עונש על עצם המעשה הרע. בלשונו של ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין: חבלה אינה פגיעה ממונית גרידא, אלא גם פגיעה אישית בצלם א-לוהים שבנחבל. מי שמאמין באמת ובתמים שזולתו נברא בצלם, לא יעלה על דעתו לפגוע בו או לחבול בגופו!

דומני שבזה תתבאר העבֵרה שבהרמת יד על הזולת. אמנם אין בהרמת יד פגיעה ממשית, אבל יש בה איום בוטה מאוד על הזולת, המערער את שלומו ואת ביטחונו האישי. לפיכך ניתן לראות גם בהרמת יד זלזול בצלם א-לוהים שבאדם ופגיעה בו, ולכן המרים יד על חברו נקרא רשע.

רבנו יונה (שערי תשובה שער ג אות עז) מונה הרמת יד על חברו בין איסורי התורה שההמון פרוץ בהם. לדאבון הלב, גם בדורנו האלימות היא דבר שבשגרה. מדברי ריש לקיש למדנו שאלימות מכל סוג שהיא – ואפילו אין בה פגיעה גופנית של ממש – פסולה מכול וכול, והאוחז בה, הריהו רשע! מי ייתן ונזכה לבער את נגע האלימות מקרבנו וללכת בדרך הטוב והישר.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)