דילוג לתוכן העיקרי

ברכות | דף יט | ודאי עשה תשובה

הרב אביהוד שוורץ
11.08.2014

 

בגמרא בדף יט עמוד א נאמר:

"תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה - אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שמא סלקא דעתך? אלא: ודאי עשה תשובה".


דבריו של רבי ישמעאל מתקשרים לשתי משניות במסכת אבות. בפרק א (משנה ו) נאמר:

"והוי דן את כל האדם לכף זכות".


רבינו יונה שם דן בגדרים המדויקים לחובה לדון כל אדם לכף זכות, ומסיק, לאור האמור בסוגייתינו, שביחס לתלמיד חכם - חובה זו היא גורפת וחד משמעית, שכן בוודאי עשה תשובה.

בפרק ב באבות (משנה י) נאמר:

"ושוב יום אחד לפני מיתתך".


ומבואר בגמרא במסכת שבת (דף קנג עמוד א):

"שאלו תלמידיו את רבי אליעזר: וכי אדם יודע איזהו יום ימות? אמר להן: וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה".


רבי אליעזר מבהיר את החובה לשוב בתשובה באופן מיידי, ובו ביום, וכך יכין אדם עצמו אל הבאות.

השל"ה הקדוש (מסכת יומא, נר מצוה, אות קו) מצטט מספר "צרור המור" אותו חיבר רבי אברהם סבע, מחכמי ספרד במאה ה-15, אשר גורש ממנה בגירוש ספרד. בעל צרור המרור קושר את דברי רבי ישמעאל בסוגייתינו למשנה באבות:

"וזה להורות לחטאים בנפשותם, שישובו מיד אל ה' בעת חטאתם ולא יתאחרו לעמוד על נפשם ... ולכן צריך לתקן המעוות באותו יום ממש ... ועל זה אמרו אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, אל תהרהר אחריו בלילה ... אבל האמת היא כמו שאמרנו, שאם הוא תלמיד חכם לא ימתין ליום אחר, כי לא ידע מה ילד יום. ומלבד שיש בזה דברים בגו, ודברי חטאיו, ויהיה הדבר ישן נושן אצלו, אלא שבכל יום ויום יתחרט מחטאיו ויודה על פשעיו".


בעל צרור המור מציין שני יתרונות בחזרה בתשובה עוד באותו היום: ראשית, אדם אינו יודע מה ילד יום, וכפי שהסביר רבי אליעזר לתלמידיו. שנית, כאשר עובר זמן מן העבירה, עלול אדם לראות בה חלק מהותי מחייו, חלק שלא ניתן למחותו או לשנותו. משום כך, ראוי להזדרז ולשוב בתשובה, ולהתנער מן החטא כמה שיותר מהר.

ר' ישמעאל מלמדנו, שההבדל בין תלמיד חכם למי שאיננו תלמיד חכם איננו בעצם ההימנעות מן החטא, שכן אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ההבדל בא לידי ביטוי בהתמודדות עם העוון: תלמיד חכם מבין שאף אם מעד, עליו למהר ולתקן את הפגם, לפני שיהיה מאוחר מדי.

בשו"ת משנה הלכות (חלק ז סימן צז) כתב, שדברי הגמרא בסוגייתינו, אודות התלמיד חכם הממהר לעשות תשובה, אמורים לגבי כל אדם מישראל שהוא בן תורה, והרי נאמר "ועמך כולם צדיקים". יש בדבריו מחמאה גדולה, אך גם תביעה ודרישה עמוקה. עומדים אנו בפתחו של חודש הרחמים והסליחות - חודש התשובה. המשימה המוטלת עלינו היא "להתעורר בזמן", ולהצליח להתנתק מכל חטא או מעידה בו ביום. 
 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)