דילוג לתוכן העיקרי

התורה- סדר האדם

הרב משה כהן
11.08.2014
בית המדרש הוירטואלי

&nbsp

מהר''ל נתיבות עולם

התורה היא סדר האדם

בעיון הקודם בארנו שכיון שהתורה היא התשתית הרוחנית שעל יסודותיה הושתת העולם הרי שרק בסמכותה וביכולתה להורות לאדם כיצד לנהוג כדי לזכות לחיי עולם הבא. בעיון זה המהר"ל מבאר שלקיבעה זו ישנה השלכה נוספת גם על המצב הגופני של האדם. הגמרא בעירובין נד ע"א מביאה מימרא מאוד מפליאה בענין זה:

אמר ר' יהושע בן לוי המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חן חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר חן הם לראשך. חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר וענקים לגרגרותיך. חש בבני מעיים יעסוק בתורה שנאמר רפאות תהי לשרך. חש בעצמותיו יעסוק בתורה שנאמר ושקוי לעצמותיך. חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא.

דברי ריב"ל מאוד תמוהים הלוא אדם שאינו חש בטוב זוקק לרפואה גשמית ולמנוחה ולא לעיסוק בדברי תורה שלכאורה מתישים גופו של אדם? שאלה זו מבוססת על ההנחה כי כל מכאוב בגוף עומד כשלעצמו וזוקק טיפול נקודתי המתאים דווקא לו. בעולם הרפואה יש להתאים לכל חולה ולכל מחלה את התרופה המתאימה לה וח"ו אם יבלבלו בין התרופות השוות למחלות השונות הרי שעלול להיגרם רק נזק ולא תיקון.

על כך משיב המהר"ל שכיון שביסוד בריאת העולם והאדם עמדה התורה הרי שמעבר לפן החומרי הפיזי הנראה לעיניים הבשריות מסתתר פן רוחני שליו הכל מבוסס. פעמים שדווקא לקות בפן החומרי איננה הבעיה עצמה כי אם סימן לכך שישנה בעיה בפן הרוחני שעליו מושתת הפן החמרי. ממילא אין מקום לחשוב שדווקא טיפול באופן נקודתי בבעיה הפיזית יביא מזור לאדם כי אם פעמים זו עדות לכך שהאדם איננו נמצא במקום ובכיוון בו הוא אמרו להלך. על כך אומר המהר"ל שעיסוק בתורה ישיב את האדם לסדר הנכון וממילא יחזרו נפשו וגופו למצב האידיאלי המתוקן כפי שהיה ראוי להיות על פי סדר התורה. כאשר דבר זה יקרה הרי שהאדם יהיה שוב במצב המתוקן בו היה לפני שקילקל את מעשיו וחרג מאותו הסדר וממילא יפתרו כל בעיותיו וכל מיחושיו ייעלמו. כל הדוגמאות שמביא ריב"ל באות להורות שאין לצמצם את כוח התורה רק לצדדים הרוחניים והשכליים אלא היא עומדת ביסוד הקיום הבסיסי החיוני של האדם ואפילו העצמות שהם רק כלי הלוצאת רצון האדם מן הכוח לפעול מושפעות מן התורה.

על כך אמר רב יהודה בריה שר' חייא שם בגמרא:

בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם אדם נותן לחבירו סם יפה לזה וקשה לזה והקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל סם חיים לכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפא.

ובאר זאת המהר"ל:

שהתורה היא רפואת הנפש והגוף. וכל זה מפני כי היא סדר ושמירת הכל, ולכך העוסק בתורה אין ראוי שיהיה נמצא שנוי כלל.

ר' משה כהן

&nbsp

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)